Algemene Voorwaarden

Art. 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen Stafort bv en de co-contractant.

Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven huidige algemene voorwaarden van suppletieve toepassing.

1.2 Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk worden van afgeweken.

Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene en specifieke voorwaarden, voortkomend op de documenten van de koper.

Art. 2 : Aansprakelijkheid opdrachtgever tot organisatie van een evenement of een activiteit De co-contractant die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd te zijn. 

Hij verklaart over de nodige verzekeringen te beschikken teneinde alle schade aangericht door hen of hun deelnemers aan de eigendommen, zowel onroerend als roerend, evenals voor alle schade aan derden te vergoeden.

Zo niet verklaart de co-contractant verantwoordelijkheid van alle schade ten gevolge hiervoor beschreven te zullen vergoeden en kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid en/of mede-verantwoordelijkheid bij Stafort bv ten laste gelegd worden. 

Art. 3 : Reserveren 

Onze activiteiten kunnen online geboekt en betaald worden. Ter bevestiging ontvangt men een mail. 

Art. 4 : Teruggave

Indien een activiteit niet kan doorgaan , wordt het voorziene bedrag uitsluitend voorbehouden voor een andere activiteit. 

Art.5 : Het niet doorgaan van het evenement 

5.1 De co-contractant wordt door Stafort bv op de hoogte gebracht van de omstandigheid die overmacht uitmaakt en waardoor het bestelde evenement niet kan doorgaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn:  weersomstandigheden, veiligheidsproblemen…

5.2 Stafort bv. kan in deze omstandigheden tot geen enkele vorm van schadevergoeding gehouden worden. 

Art.6 : Verloop van het event

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen  van de organisatie en de begeleiders. Dit impliceert o.a. een natuurvriendelijk gedrag, naleven veiligheidsmaatregelen, verbod op gebruik van alcohol of drugs…. Bij ernstige overtredingen hierop heeft de organisatie of begeleider het recht de in overtreding zijnde deelnemer(s) uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. De deelnemers zijn zich bewust van de risico’s en de gevaren verbonden aan de avontuurlijke activiteiten en ze aanvaarden deze risico’s en gevaren, die inherent zijn aan deze avontuurlijke activiteiten. 

Art. 7 : Aansprakelijkheid

7.1 Stafort bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade , vernietiging of diefstal van voorwerpen van de co-contractant en de deelnemers, behalve wanneer de schade of vernietiging of diefstal te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van Stafort bv..

7.2 Stafort bv is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van de door haar georganiseerde evenementen, behalve wanneer de schade of vernietiging of diefstal te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van Stafort bv.

7.3 Stafort bv heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als organisator. De eventuele aansprakelijkheid van Stafort bv is steeds beperkt tot de dekking voorzien in de door haar afgesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

7.4 Stafort bv en zijn begeleiders kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven door de deelnemer(s) van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen door Stafort bv en/of zijn begeleiders.

7.5 Alle materialen die bij een activiteit ter beschikking gesteld worden , dienen in geval van verlies of schade door de deelnemer(s) vergoed te worden. Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie, …) dat een invloed zou kunnen hebben op de uitoefening van de gekozen activiteiten, dient vooraf schriftelijk te worden gemeld.

7.6 De deelnemers mogen niet onder invloed zijn van drugs, alcohol, medicatie of andere verdovende middelen.

Art. 8 : Betaling 

De facturen van Stafort bv zijn direct te betalen bij het boeken van de activiteit.

Art. 9 : Wijzigende of supplementaire bestellingen

Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen en zal dan tevens het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie.

Art. 10 : Annulatie

Indien er geannuleerd wordt tot 1 maand voor de activiteit, wordt 50% terugbetaald. Indien er geannuleerd wordt tussen de 30 dagen en de 15 dagen voor de activiteit, kan de activiteit verplaatst worden naar een andere datum. Indien de activiteit geannuleerd wordt minder dan 15 dagen voor de activiteit, heeft de deelnemer geen recht op teruggave , schadevergoeding of een vervangactiviteit.

Art. 11 : Nietigheid

De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

Art. 12 : Publiciteit Stafort bv heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de uitgevoerde evenementen in haar publiciteit, zowel beschrijvend als visueel, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk verbod hiertoe van de co-contractant.

Art. 13 : Bevoegde rechtbank

13.1 In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen Stafort bv en de co-contractant zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Stafort bv bevoegd.

13.2 Dit is eveneens van toepassing in geval van geaccepteerde wissels.

13.3 Dit artikel is eveneens van toepassing op de overeenkomsten gesloten met onderdanen of rechtspersonen van de Europese Unie, conform het Verdrag E.E.X. van 27.09.1968 en het Verdrag van Lugano van 16.09.1988, of de wetswijzigingen dien aangaande.

Art. 14 : Toepasselijk recht

De totstandkoming, het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en door deze algemene voorwaarden.

Art. 15 : Beide partijen verklaren zich akkoord met de bepalingen zoals voorzien in deze overeenkomst en zijn bijlagen